• Inžinierske a poradenské služby  pri výstavbe bytových domov pre obce a mestá s využitím podpory štátu, kompletné zostavenie žiadostí na poskytnutie dotácií a úverov
  • Riadenie stavebných projektov  pre domácich i zahraničných klientov so zabezpečením prípadnej potrebnej realitnej činnosti ,  spolupráca pri výbere dodávateľov
  • Zabezpečenie rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy a obce potrebných pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia a zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní

Jednotlivé ponúkané činnosti pre klientov realizujeme  zásadne formou  individuálnych rokovaní o všetkých požiadavkách a podmienkach daných investičných zámerov klientov, pričom klientov podrobne oboznámime s platnou legislatívou v danej oblasti.

VYUŽITE PONUKY CENOVEJ KALKULÁCIE ZADARMO

    Obnovte s nami svoj rodinný dom. Získajte príspevok až 19 000 eur na obnovu starších domov.