Reklamačný poriadok spoločnosti Dom mont s. r. o.

I. Zhotoviteľ vybavuje reklamácie v zmysle právnych predpisov SR

· zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

· zákon č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

· zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

· zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

II. Definícia pojmov

· Zhotoviteľ: Dom mont. s.r.o., so sídlom: Zástranie 268, Žilina 010 03, IČO: 43 899 315, Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná Okresným súdom Žilina, Vložka číslo: 19934/L, oddiel: Sro.

· Objednávateľ: osoba, ktorá požiadala o zhotovenie diela v zmysle Zmluvy o dielo alebo objednávky.

· Reklamácia: Reklamácia je písomnosť, ktorou Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa na chyby, ktoré sa v dodanom diele vyskytli.

· Spotrebiteľ: osoba podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa). · Zmluva o dielo: Zmluva, ktorá je uzatvorená medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom za účelom zhotovenia diela.

· Obejdnávka: Zmluva, ktorá je uzatvorená medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom za účelom aplikácie striekanej izolácie.

III. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

1. Zhotoviteľ vybavuje písomné reklamácie na vady, ktoré doručí objednávateľ počas záručnej lehoty.

2. Zákonná záručná lehota je pri dodaní diela 36 mesiacov. Ak je v zmluve o dielo dohodnutá dlhšia záručná lehota, platí rozsah záruky v zmysle zmluvy o dielo. Predĺžená záručná lehota zhotoviteľa nie je záruka za akosť.

3. Objednávateľ riadne podá reklamáciu písomným doručením na adresu sídla firmy: Rosina Pusté 914, 013 22 Žilina alebo emailom na adresu: daniel.micica@dommont.sk.

4. Náležitosti reklamácie sú:

a. Identifikácia objednávateľa

b. Identifikácia diela

c. Jednoznačný opis vady

d. Zrozumiteľný popis reklamovanej vady a uvedenie stavu

5. Objednávateľ prehlasuje, že reklamáciu podá s odbornou starostlivosťou, nezatajím žiadne dôležité skutočnosti o vzniku vady a uvádza pravdivé informácie o vade.

6. Po reklamácii je objednávateľ povinný zariadiť prehliadku stavby, preukázať vadu a uviesť rozpor s vykonaním stavebných prác v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sú známe v čase pri prevzatí a ktoré sa vyskytujú v záručnej dobe. Zhotoviteľ zodpovedá za vady na dodaných stavebných prácach, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo alebo v Objednávke.

8. Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené sekundárne, sprostredkovane, vonkajšími udalosťami, alebo tretími osobami, alebo za vady, ktoré zhotoviteľ bezprostredne nezapríčinil. Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za vady na častiach stavby a konnštrukciách, ktoré neboli súčasťou dodania diela, alebo súčasťou dodania stavebných prác.

9. Zhotoviteľ môže zamietnuť podané reklamácie, ktoré sú podané expresívne, zmätočne, neúplne, nezrozumiteľne alebo nejasne.

10. Objednávateľ je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu, to znamená bezodkladne po prejavení vady.

11. Vlastnícke právo diela prechádza na objednávateľa odovzdaním a uhradením diela.

12. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody, zničenia a poškodenia diela.

13. Právo zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

14. Objednávateľ má právo pri neodstrániteľných vadách na primeranú zľavu, ak ide o vadu, ktorá mu bráni dielo riadne užívať. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania diela a jeho a možnosti jeho ďalšieho užívania.

15. Pri odstrániteľných vadách ma objednávateľ právo na odstránenie vady. Za odstrániteľné vady sa považujú vady diela, ktorých odstránením neutrpí bežná kvalita a úžitkové vlastnosti diela.

16. Zhotoviteľ prostredníctvom určenej osoby do 5 pracovných dní po obhliadke určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

17. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

18. Zhotoviteľ je povinný zaslať mailom objednávateľovi protokol, kedy právo zodpovednosti za vady uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

IV. Alternatívne riešenie sporov

1. Objednávateľ má právo obrátiť sa na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak Zhotoviteľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania objednávateľom, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z.. Návrh môže objednávateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z. z.. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne

riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Zhotoviteľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

V. Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetovej stránke. 2. Objednávateľ potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným poriadkom po podpise Objednávky alebo Zmluvy o dielo.

Obnovte s nami svoj rodinný dom. Získajte príspevok až 19 000 eur na obnovu starších domov.